Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L.

Domicili Social: C/BLESA, 27 – 08004 BARCELONA

Nº d’Id: B63458871

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36398, Foli 181, Full Nº 287787, Inscripció 6.

E-mail: info@crec.cc

Nombre del domini: www.crec.cc

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. en compliment del que disposa l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. amb les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L.
  4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haura de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-lo de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l’usuari en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

Totes les dades sol·licitades a través de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a intranet l’usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d’usuari i clau d’accés que hi haurà d’introduir al web.

ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: info@crec.cc
  2. Correu Postal: C/BLESA, 27 – 08004 BARCELONA.
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@crec.cc

D’igual forma, ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

SEGURETAT

ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L.

Els continguts proporcionats per ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular d’aquests, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella com si ho fos. ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si es produeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/s obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de ACTIVAT GESTIÓ DEL LLEURE, S.L. com en accedir a la informació d’altres webs d’aquesta.

 

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.